" ตรวจได้ตรงจุด รักษาได้ทันที "

  • ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและลำไส้

  • ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร 12,000 บาท

    ส่องกล้องตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ 14,500 บาท

    ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ 21,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร. 052-051-935

สาระสุขภาพ