พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.สกล บุญญประภา

คลินิกอายุรกรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจักษุแพทย์

พญ.กิเริ่น โซนี่

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท