Degree profile

2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

array(1) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)" ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "30-03-2555" ["received_year"]=> string(4) "2555" ["verification_date"]=> string(10) "28-08-2562" } }

Specialty -

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ