Degree profile

2560, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

array(3) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> NULL ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "22-02-2553" ["received_year"]=> string(4) "2553" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> NULL ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-07-2560" ["received_year"]=> string(4) "2560" ["verification_date"]=> NULL } [2]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> NULL ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> NULL ["received_year"]=> string(0) "" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty -

Sub Specialties -

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ