แพ็กเกจตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19

ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน พร้อมใบรับรองแพทย์

โปรแกรมที่ 1 - ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ราคา 7,500 บาท

โปรแกรมที่ 2 - ทราบผลภายใน 48 ชั่วโมง

ราคา 6,500 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 052-051-800

    *ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายก่อนทำหัตถการ ภาวะแทรกซ้อน และค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนดตามการทำหัตถการ ค่ายากลับบ้าน เวชภัณฑ์ หรือวิตามิน (ถ้ามี)

    *โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สาระสุขภาพ