ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

ภาษา Thai

การศึกษา

2538ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย