Degree profile

2557ปริญญาทางการแพทย์, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิเิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาทางการแพทย์, Orthopedic Surgery, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2551ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

array(3) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(147) "ศัลยศาสตร์ออร์โธปิเิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและหัวเข่า" ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "30-06-2557" ["received_year"]=> string(4) "2557" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(18) "Orthopedic Surgery" ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-07-2556" ["received_year"]=> string(4) "2556" ["verification_date"]=> NULL } [2]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาเอก" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)" ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "18-02-2551" ["received_year"]=> string(4) "2551" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialties

  • อนุสาขาการผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ