ความชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2543ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย