Degree profile

2563อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ประเทศไทย
2557ปริญญาตรี, แพทยศาสตร์บัณฑิต, พบ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตร์บัณฑิต, พบ" ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "18-02-2557" ["received_year"]=> string(4) "2557" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(33) "อายุรศาสตร์" ["from"]=> string(66) "โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-07-2563" ["received_year"]=> string(4) "2563" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • อายุรศาสตร์

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ