ความชำนาญพิเศษ :

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง

ภาษา -

การศึกษา

2560, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2553ปริญญาทางการแพทย์, , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย