Degree profile

2548อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2540ปริญญาตรี, แพทยศาสตร์บัณฑิต,พบ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตร์บัณฑิต,พบ." ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-04-2540" ["received_year"]=> string(4) "2540" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(57) "อายุรศาสตร์โรคหัวใจ" ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-04-2548" ["received_year"]=> string(4) "2548" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • อายุรศาสตร์

Sub Specialties

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ