Degree profile

2558อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย
2542ปริญญาตรี, แพทยศาสตร์บัณฑิต, (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(48) "แพทยศาสตร์บัณฑิต" ["from"]=> string(182) "(เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "12-03-2542" ["received_year"]=> string(4) "2542" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(33) "อายุรศาสตร์" ["from"]=> string(48) "โรงพยาบาลศิริราช" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "14-07-2558" ["received_year"]=> string(4) "2558" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • อายุรศาสตร์

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ