ความชำนาญพิเศษ :

  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2526ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย