Degree profile

2558ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

array(1) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาเอก" ["name"]=> string(45) "แพทยศาสตรบัณฑิต" ["from"]=> string(127) "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "28-04-2558" ["received_year"]=> string(4) "2558" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • อายุรศาสตร์

Sub Specialties

  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ