Degree profile

2561กระจกตา(Cornea), QMC มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
2551จักษุวิทยา(Ophthalmology), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2543ปริญญาตรี, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย

array(3) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)" ["from"]=> string(93) "วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "16-03-2543" ["received_year"]=> string(4) "2543" ["verification_date"]=> string(10) "27-02-2562" } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(45) "จักษุวิทยา(Ophthalmology)" ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "24-09-2551" ["received_year"]=> string(4) "2551" ["verification_date"]=> NULL } [2]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(29) "กระจกตา(Cornea)" ["from"]=> string(64) "QMC มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม" ["country"]=> string(39) "สหราชอาณาจักร" ["received_date"]=> string(10) "08-07-2561" ["received_year"]=> string(4) "2561" ["verification_date"]=> string(10) "07-07-2554" } }

Specialty

  • จักษุวิทยา

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ