ค้นหาและนัดหมายแพทย์

นพ. สุขุม ส่งเสริม

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Resident

  • Internal Medicine : Phramongkutklao College of Medicine

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888