Degree profile

2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

array(1) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)" ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "19-03-2525" ["received_year"]=> string(4) "2525" ["verification_date"]=> string(10) "25-10-2562" } }

Specialty

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ