ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์โรคเลือด
  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2525ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย