ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2556ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย