ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ

Specialty : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Sub Specialty : -

Language : English

Educations

  • ปริญญาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • การศึกษาอื่นๆ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

  • emergency medicine : Chiang Mai University 2016

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888