ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ฟ้าอรุณ ศราวุธธิกุล

Specialty : จักษุวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Resident

  • Ophthalmology : Chiang Mai University 2015

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888