Degree profile

2564นิติเวชศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ประเทศไทย
2558ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(57) "แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ." ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "25-03-2558" ["received_year"]=> string(4) "2558" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(39) "นิติเวชศาสตร์" ["from"]=> string(81) "โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-07-2564" ["received_year"]=> string(4) "2564" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • นิติเวชศาสตร์

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ