ค้นหาด้วยศูนย์รักษาโรคและคลินิก

เพศ

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก

นพ. ยรรยง บุญมี

Specialty

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ทพ. กรกฤษณ์ บุญราช

Specialty

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

พญ. น้ำฝน อินนา

Specialty

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. ไอยรา วงศ์เปี้ย

Specialty

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. ณัฐพร สถาพรธีระ

Specialty

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. วรุณ วุทธีรพล

Specialty

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. ธนัฐนุช วงศ์ชินศรี

Specialty

 • จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

พญ. อทิตา เรืองแสน

Specialty

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. สุพล ยาวิชัย

Specialty

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. จงปีติ วุฒิสรรพ์

Specialty

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. คริน วนธารกุล

Specialty

 • กุมารเวชศาสตร์
 • โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

พญ. ภัทราวรรณ พลเหิม

Specialty

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ. กีรติ กลิ่นจันทร์หอม

Specialty

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. มัรนีย์ ละงู

Specialty

 • กุมารเวชศาสตร์
 • กุมารเวชศาสตร์

พญ. กรกนก ไตรรัตนาภา

Specialty

 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์โรคเลือด