ระบบค้นหาแพทย์

ค้นหาโดยชื่อแพทย์, ความเชี่ยวชาญ หรือคลีนิค และ ศูนย์รักษาโรค - หากท่านไม่แน่ใจ ท่านสามารถทำการนัดหมายแบบไม่ระบุแพทย์ ได้

ความเชี่ยวชาญ : ทั้งหมด คลินิก : ทั้งหมด
ค้นพบแพทย์ 102 ท่าน
นพ. สมยศ ชัยธีระสุเวท

Specialty : รังสีวิทยาทั่วไป

Sub Specialty : อนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • General Radiology : Faculty of Medicine Siriraj Hospital

Fellowship

 • Vascular & Interventional Radiology Fellowship : Singapore General Hospital Postgradute Medical Institute 2005

นพ. อินทร นะที

Specialty : ศัลยศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Surgery : Chiang Mai University

พญ. สุทธิดา เอี่ยมศิระกุล

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Resident

 • Obstertrics and Gynaecology : Chulalongkorn University

พญ. รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University

Fellowship

 • Gastroenterology : Chiang Mai University

นพ. นฤบดี เวชกิจ

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Resident

 • Anesthesiology : Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 2001

พญ. กิเริ่น โซนี่

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Internal Medicine : Chiang Mai University

Fellowship

 • Endocrinology and Metabolism : Chiang Mai University

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

Specialty : อายุรศาสตร์

Sub Specialty : อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

Language : Thai

Education
-

นพ. จุฬาวิชญ์ ปัญญาโรจน์

Specialty : วิสัญญีวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Anesthesiology : Chiang Mai University

นพ. รัฐเขตต์ เอกอิสริยาภรณ์

Specialty : กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Resident

 • Pediatrics : Chiang Mai University

พญ. สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

Specialties : อายุรศาสตร์, ประสาทวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

 • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Residents

 • Internal Medicine : Chulalongkorn University 2010
 • Neurology : Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University 2016