ค้นหาด้วยศูนย์รักษาโรคและคลินิก

เพศ

ศูนย์รักษาโรคและคลินิก

นพ. สมยศ ชัยธีระสุเวท

ความชำนาญพิเศษ :

 • รังสีวิทยาทั่วไป

นพ. อินทร นะที

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

พญ. สุทธิดา เอี่ยมศิระกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. นฤบดี เวชกิจ

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

นพ. สกล บุญญประภา

ความชำนาญพิเศษ :

 • จักษุวิทยา

พญ. กิเริ่น โซนี่

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

พญ. สุภลักษณ์ โทมณีสิริ

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์
 • ประสาทวิทยา

พญ. นุชสรางค์ อุดมแก้วกาญจนา

ความชำนาญพิเศษ :

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. มัทนา อัมพะเศวต

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

นพ. วสุ เตชะวัฒนากุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. อนุพงศ์ เทพบินการ

ความชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. อภิชัย ลีละสิริ

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรศาสตร์
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นพ. สุรพล อริยานุกิจจา

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารศัลยศาสตร์

นพ. วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • จักษุวิทยา

นพ. อุปพัทธ์ จันทพิมพะ

ความชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. ชนะการ พรพัฒน์กุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. เกษตร ฉิมพลี

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

นพ. วุฒิพงษ์ เชื้อนันตา

ความชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

นพ. พรชัย อรุณอาศิรกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

นพ. กฤษณะ พรหมวัชรานนท์

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

พญ. น้ำฝน อินนา

ความชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. ศรีสกุล ทิพย์กมล

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. สรวิชญ์ พงศ์พิทยุตม์

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

นพ. ชนกูร ศรีณรงค์

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

นพ. กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. ขวัญกมล บุญศรารักษพงศ์

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

นพ. เปรมชัย ติรางกูร

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ต้า นิรุกติศานติ์

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ธนกรณ์ เตชทวีไพศาล

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

นพ. ธีรยุทธ เกษมาลี

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. นับดาว จงไพโรจน์โฆษิต

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

พญ. ฆิม วงศ์เจริญรัตน์

ความชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. พงศธร ทุนอินทร์

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. วัชระ รัตนชัยสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทวิทยา

นพ. คัมภีร์ สรวมศิริ

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ทองเอก วัฒนโรจนาพร

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ. ปวริศา จารุวนากุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ปัณฑิตา นิธิวิบูลย์

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. กฤษณรฐ พันธ์กุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. พิตะวัน ราชตา

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. สุวสันต์ บุญยะรัตน์

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. เอกพจน์ ลี้วัฒณากุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

พญ. ขวัญนรา เกตุวงศ์

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

นพ. นพพล กฤตสัมพันธ์

ความชำนาญพิเศษ :

 • ประสาทศัลยศาสตร์

พญ. พรสวรรค์ เพ็งอำไพ

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

นพ. มีน หมั่นพินิจ

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ศิริพงษ์ แซ่ลี้

ความชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. อรพิน จิตคุณธรรมกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. ฟ้าอรุณ ศราวุธธิกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • จักษุวิทยา

พญ. จิรกานต์ เจริญวิชา

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

นพ. ชานนท์ หาญสุทธิเวชกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. ปิยะพงษ์ กัญญา

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • อายุรศาสตร์

พญ. ภฤศภัค พยุง

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

นพ. ธงชัย เมืองคำ

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

พญ. อัญญา เลาพงษ์สิต

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

นพ. ดนัยเทพ ลิ่มสกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. อุ้มรัก จึงวิโรจน์

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นพ. เอกราช บุญเสือ

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

พญ. วรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์

ความชำนาญพิเศษ :

 • จักษุวิทยา

พญ. ธนพรรณ วงษา

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. พิมพ์ชนก ตุ้ยเต็มวงศ์

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

พญ. วณิชยา เจริญสุข

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. ศลิษา ศรีวงศ์พรธนา

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

นพ. สุพล ยาวิชัย

ความชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ. พรธีรา พรหมยวง

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

พญ. พลอยพิม เขื่อนเก้า

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

นพ. วตชานนท์ จิระมณี

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

นพ. ชนาธิป เปรมวิชัย

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

นพ. นฤชิต บุญกังวาน

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

นพ. อาจชวิน เปรมประสงค์

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

นพ. ปรัชญ์ ฉั่วริยะกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

พญ. พรชนก จำเริญเกตุประทีป

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

พญ. ภัทราวรรณ พลเหิม

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ. วรวรรธน์ กรวุฒิเจริญวงศ์

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

นพ. สิริพงศ์ มโนใจ

ความชำนาญพิเศษ :

 • ศัลยศาสตร์

พญ. สุณิชา วิทยพิบูลย์

ความชำนาญพิเศษ :

 • รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ. กิตติยา ไทยธวัช

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นพ. ภูมิ ชมภูศรี

ความชำนาญพิเศษ :

 • จิตเวชศาสตร์

นพ. กรวิชญ์ สวนาพร

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

นพ. ฐาปณัฐ อริยานนท์

ความชำนาญพิเศษ :

 • โสต ศอ นาสิกวิทยา

พญ. ศุภวรรณ์ อรรครัตนกุล

ความชำนาญพิเศษ :

 • วิสัญญีวิทยา

พญ. สุชฎาวีร์ วงษ์ชัยภวัฒน์

ความชำนาญพิเศษ :

 • กุมารเวชศาสตร์

พญ. หัทยา ชัยวัฒนะ

ความชำนาญพิเศษ :

 • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ. ศิลป์ สัจจะวัฒนวิมล

ความชำนาญพิเศษ :

 • อายุรศาสตร์

พญ. ณัฐฐิกานต์ มีลาภ

ความชำนาญพิเศษ :

 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน