เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 47 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เขตภาคเหนือตอนบน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ 206 ตารางวา บนถนนสาย เชียงราย- แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กม. ห่างจากชายแดนแม่สาย ชายแดนประเทศพม่า 52.8 กม. ห่างจากชาย แดนเชียงของ ชายแดนประเทศลาว 94.6 กม. และห่างจากชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนประเทศไทย พม่า และลาว 51.4 กม. อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงเป็นระยะทาง 3.8 กม. ซึ่งถือเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียง รายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้าน ทั้งทางด้านองค์ความรู้ของแพทย์และสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลรวมถึงการ นำความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใต้การบริการด้วย น้ำใจคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบฉบับของคนภาคเหนือ โดยยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

การดูแลรักษาด้านสุขภาพมาตรฐานระดับสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย สามารถให้บริการดูแลรักษาด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล แก่ผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพระดับสูง และสามารถให้การรักษาแก่ผู้ป่วยรายบุคคลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมในบริการด้านการวินิจฉัยโรค และการรักษาสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกขั้นตอนการรักษา

วิสัยทัศน์


โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีนตอนใต้

พันธกิจ


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นในคุณภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

BDMS Core Values


Beyond Excellence

เหนือกว่าความเป็นเลิศ

Deep Empathy

สร้างให้เกิดความเข้าใจ

Moral Commitment

จรรยาบรรณธำรงไว้

Service with Thai Hospitality

คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ