โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เป็นโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 47 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย เขตภาคเหนือตอนบน เป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยคุณภาพระดับสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ 206 ตารางวา บนถนนสาย เชียงราย- แม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 11 กม. ห่างจากชายแดนแม่สาย ชายแดนประเทศพม่า 52.8 กม. ห่างจากชาย แดนเชียงของ ชายแดนประเทศลาว 94.6 กม. และห่างจากชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ชายแดนประเทศไทย พม่า และลาว 51.4 กม. อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนามบินนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงเป็นระยะทาง 3.8 กม. ซึ่งถือเป็นเมืองท่าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียง รายมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถในทุกด้าน ทั้งทางด้านองค์ความรู้ของแพทย์และ สหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลรวมถึงการ นำความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใต้การบริการด้วย น้ำใจคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบฉบับของคนภาคเหนือ โดยยึดหลักความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ และมุ่งมั่นให้โรง พยาบาลเป็นศุูนย์รวมในการรักษาพยาบาลที่รองรับประเทศในกลุ่ม ASEAN ตอนบนและประเทศจีนตอนใต้

VISION / MISSION

วิสัยทัศน์


โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์โดยให้บริการครบวงจร อย่างต่อเนื่องด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ในเขตภาคเหนือ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีนตอนใต้

พันธกิจ


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นในคุณภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

นโยบายความปลอดภัย


โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ
ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษา
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุง
ระบบอย่างต่อเนื่อง