การดูแลรักษาด้านสุขภาพมาตรฐานระดับสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย สามารถให้บริการดูแลรักษาด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานระดับสากล แก่ผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ พร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพระดับสูง และสามารถให้การรักษาแก่ผู้ป่วยรายบุคคลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมในบริการด้านการวินิจฉัยโรค และการรักษาสุขภาพ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกขั้นตอนการรักษา

วิสัยทัศน์


โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีนตอนใต้

พันธกิจ


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นในคุณภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

BDMS Core Values


Beyond Excellence

เหนือกว่าความเป็นเลิศ

Deep Empathy

สร้างให้เกิดความเข้าใจ

Moral Commitment

จรรยาบรรณธำรงไว้

Service with Thai Hospitality

คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ