นพ. สุปรีชา กาพิยะ

คลินิกศัลยกรรม

ศัลยแพทย์ด้านสมอง ระบบประสาท และกระดูกสันหลัง

นพ.สมยศ ชัยธีระสุเวท

รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.นฤบดี เวชกิจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา