นพ.นฤบดี เวชกิจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีวิทยา

นพ.สมยศ ชัยธีระสุเวท

รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา