นพ.สมยศ ชัยธีระสุเวท

รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

พญ.รุ้งทิวา พุฒิพิทยาธร

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

พญ.กิเริ่น โซนี่

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

พญ. ศจีพิไล จันทร์ปัญญา

คลินิกอายุรกรรม

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด