ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา 07.00 – 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 052-051937

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต จึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล ตามเพศ ช่วงอายุ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ภายใต้กระบวนการทำงานที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการตามมาตรฐานสากล

บริการตรวจสุขภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 • บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล
  เนื่องจากร่างกายของบุคคลในละเพศ มีความแตกต่างกันตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลแต่ละช่วงอายุ แยกตามลักษณะเพศสภาพ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกตรวจได้ตามความเหมาะสมของตนเอง 6 โปรแกรม ดังนี้
  – Vital Check-up สำหรับบุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)
  – Advance Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (ชาย/หญิง)
  – Executive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 41-55 ปี (ชาย)
  – Executive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 41-55 ปี (หญิง)
  – Comprehensive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 55 ปีขึ้นไป (ชาย)
  – Comprehensive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 55 ปีขึ้นไป (หญิง)
บริการตรวจสุขภาพอื่น ๆ

 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ไทย
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และย้ายลักษณะงาน
 • การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน
 • การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work permit สำหรับชาวต่างชาติ
 • บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ
ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ

 1. กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน
 2. พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 3. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา
 4. พยาบาล หรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญชี้แจงขั้นตอนในการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด
 5. เจาะเลือด และส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 6. พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ

หมายเหตุ: หากพบความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นได้ทันที

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 2. กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 3. งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 4. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากการอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
 5. งดการออกกำลังกายหักโหม 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 6. สำหรับสุภาพสตรี ควรงดการตรวจสุขภาพในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน และในระหว่างการมีประจำเดือน ให้งดการตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และมีผลกระทบต่อผลการตรวจ
 7. หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน
 8. กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์
 9. หากมีโรคประจำตัวอยู่ ควรรับการรักษาให้ภาวะโรคสงบก่อน ไม่ควรตรวจขณะมีการเจ็บป่วยอยู่เพราะอาจทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้
ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ