วิสัยทัศน์


โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศจีนตอนใต้

พันธกิจ


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นในคุณภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

BDMS Core Values


Beyond Excellence

เหนือกว่าความเป็นเลิศ

Deep Empathy

สร้างให้เกิดความเข้าใจ

Moral Commitment

จรรยาบรรณธำรงไว้

Service with Thai Hospitality

คงเอกลักษณ์ไทยด้วยหัวใจบริการ