Degree profile

2548ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)" ["from"]=> string(48) "มหาวิทยาลัยมหิดล" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "18-03-2548" ["received_year"]=> string(4) "2548" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)" ["from"]=> string(142) "คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "18-03-2548" ["received_year"]=> string(4) "2548" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • อายุรศาสตร์

Sub Specialties

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ