ความชำนาญพิเศษ :

  • จิตเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา -

การศึกษา

2561ปริญญาทางการแพทย์, , สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ประเทศไทย
2556ปริญญาเอก, , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาเอก, , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย