ความชำนาญพิเศษ :

  • รังสีวิทยาทั่วไป

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขารังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา

ภาษา Thai

การศึกษา

2533ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย