Degree profile

2539ปริญญาเอก, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเทศไทย

array(1) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาเอก" ["name"]=> string(45) "แพทยศาสตรบัณฑิต" ["from"]=> string(72) "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "19-08-2539" ["received_year"]=> string(4) "2539" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • กุมารเวชศาสตร์

Sub Specialties

  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ