ความชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย