ความชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2529ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย