ความชำนาญพิเศษ :

  • วิสัญญีวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย