Degree profile

2562การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
2557สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
2556ปริญญาตรี, แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

array(3) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(57) "แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ." ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-07-2556" ["received_year"]=> string(4) "2556" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(72) "สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา" ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-07-2557" ["received_year"]=> string(4) "2557" ["verification_date"]=> NULL } [2]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(81) "การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช" ["from"]=> string(54) "มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "10-10-2562" ["received_year"]=> string(4) "2562" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ