ค้นหาและนัดหมายแพทย์

พญ. ฆิม วงศ์เจริญรัตน์

Specialty : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub Specialty : -

Language : Thai

Education

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต

Resident

  • Obstetrics & Gynecology : Navamindradhiraj University

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call 052 089 888