Degree profile

2566ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย

array(1) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(45) "แพทยศาสตรบัณฑิต" ["from"]=> string(51) "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "18-10-2566" ["received_year"]=> string(4) "2566" ["verification_date"]=> string(10) "18-03-2557" } }

Specialty

  • ศัลยศาสตร์

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ