ความชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา Thai

การศึกษา

2545ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย