Degree profile

2560ศัลยกรรมตกแต่ง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2552ปริญญาตรี, แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(119) "แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง)" ["from"]=> string(60) "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "16-02-2552" ["received_year"]=> string(4) "2552" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(42) "ศัลยกรรมตกแต่ง" ["from"]=> string(127) "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "01-07-2560" ["received_year"]=> string(4) "2560" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ