ความชำนาญพิเศษ :

  • จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2555ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประเทศไทย