Degree profile

2561สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2541ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

array(2) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(56) "แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)" ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "19-03-2541" ["received_year"]=> string(4) "2541" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(39) "การศึกษาอื่นๆ" ["name"]=> string(72) "สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา" ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "24-09-2561" ["received_year"]=> string(4) "2561" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ