ความชำนาญพิเศษ :

  • อายุรศาสตร์
  • ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา Thai

การศึกษา

2550ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย