ความชำนาญพิเศษ :

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง :

  • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา Thai

การศึกษา

2553ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย