Degree profile

2529ปริญญาตรี, อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดผ่านกล้อง(ข้อเข่า ข้อไหล่), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2528ปริญญาตรี, ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2527ปริญญาทางการแพทย์, แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

array(3) { [0]=> array(7) { ["type"]=> string(51) "ปริญญาทางการแพทย์" ["name"]=> string(57) "แพทยศาสตร์บัณฑิต,พ.บ." ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "28-01-2527" ["received_year"]=> string(4) "2527" ["verification_date"]=> NULL } [1]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(69) "ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์" ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "28-01-2528" ["received_year"]=> string(4) "2528" ["verification_date"]=> NULL } [2]=> array(7) { ["type"]=> string(27) "ปริญญาตรี" ["name"]=> string(177) "อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดผ่านกล้อง(ข้อเข่า ข้อไหล่)" ["from"]=> string(63) "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ["country"]=> string(9) "ไทย" ["received_date"]=> string(10) "19-01-2529" ["received_year"]=> string(4) "2529" ["verification_date"]=> NULL } }

Specialty

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub Specialties

  • เวชศาสตร์การกีฬา

*กรุณาตรวจสอบตารางแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ