คำถามเรื่องกระดูกสันหลังและระบบประสาทที่น่าสนใจ...

“อาการชาหรือปวดร้าวลงขา จะทำให้เป็นอัมพาตหรือไม่”

“อาการปวดคอ ปวดหลัง จะหายได้อย่างไร, อาการแบบไหนที่เป็นอันตรายและต้องการการตรวจรักษาเร่งด่วน”

“ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท จำเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่”

“อาการอ่อนแรงของแขนขาเกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็งได้หรือไม่”

“อุบัติเหตุ การบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลังและไขสันหลัง ภาวะทุพพลภาพที่เกิดขึ้น มีทางรักษาหรือไม่”

คำถามต่างๆเหล่านี้ต้องการคำตอบและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน...

การรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและระบบประสาทต้องการการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ, ถูกต้อง เพื่อหาสาเหตุของอาการชา อ่อนแรง, เจ็บหรือปวดตามคอ, หลัง, แขนและขา เพื่อนำมาวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมการทำงาน การออกกำลังกาย การทำกายภาพบำบัด การใช้ยา จนถึงขั้นตอนการรักษาด้วยการฉีดยา ฝังเข็ม ใช้รังสีเลเซอร์ หรือการผ่าตัดรักษา จำเป็นต้องมีความแม่นยำ ถูกต้องในการแก้ปัญหาได้ถูกจุด เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคและกลับสู่ภาวะปกติเร็วที่สุด หลีกเลี่ยงการตรวจที่สิ้นเปลือง, การวินิจฉัยผิดพลาดและภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงจากการรักษาที่เกินควรหรือไม่เหมาะกับสภาวะของโรค

หน่วยงานโรคระบบประสาทและกระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายได้ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยความรู้ความชำนาญ เทคโนโลยีการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาตามมาตรฐานระดับนานาชาติ หลีกเลี่ยงการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตรวจรักษา อาศัยความรู้ความชำนาญจากทีมแพทย์และบุคคลากรเฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์ เภสัชกรและทีมพยาบาลเฉพาะทาง แพทย์และทีมงานเอ็กซเรย์และเครื่องตรวจ MRI แพทย์และทีมกายภาพบำบัด แพทย์และทีมงานห้องผ่าตัดที่มีประสบการณ์สูงเรื่องโรคระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ทีมแพทย์และห้องผ่าตัดได้ใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดผ่านบาดแผลเล็กและกล้องจุลทรรศน์ ทำให้มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะบริเวณที่ผ่าตัดน้อยกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิม และมีความปลอดภัยสูงสุดต่อระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยได้รับผลจากการผ่าตัดที่ดีกว่าและฟื้นสภาพได้เร็วกว่า และออกโรงพยาบาลกลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำถูกต้อง การแก้ไขปัญหา และแผนการรักษา ต้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเท่านั้น จึงจะทำให้ปัญหาเรื่องระบบประสาท, เส้นประสาทและกระดูกสันหลังได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ปลอดภัย ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด.