โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยง "โรคหลอดเลือดสมอง"

ราคา 15,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร.052-051-935

*กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

สาระสุขภาพ