โปรแกรมตรวจ "ภาวะเบาหวาน"

ราคา 5,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม

โทร. 052-051-935

*กรุณาทำนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน *กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

สาระสุขภาพ