" ตรวจได้ตรงจุด รักษาได้ทันที "

  • ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและลำไส้

  • ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร 14,000 บาท

    ส่องกล้องตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ 17,000 บาท

    ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ 25,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกอายุรกรรม โทร. 052-051-935

สาระสุขภาพ